Arhivi Kategorije: Svet staršev/objave

3. zapisnik Sveta staršev 30. 5. 2012

ZAPISNIK SVETA STARŠEV

 

tretje seje sveta staršev osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v sredo, 30.5.2012 ob 18.00 uri  v zbornici šole.

PRISOTNI: Priložena lista prisotnosti (priloga 1)

Opravičeno odsotni: ga Klobučar,Ga Hatić

DNEVNI RED:

1.       Pregled zapisnika prejšnje seje

2.       Učni in vzgojni rezultati

3.       Rezultati NPZ za 6. In 9. razred

4.       Organizacija vzgojno  izobraževalnega programa za šolsko leto 2012/2013

5.       Poročilo predsednice Sveta staršev iz sestankov Združenja staršev Gorenjske

6.       Razno

K TOČKI 1

–          Varna pot do šole bo s sodelovanjem pristojnih inštitucij urejena do 1.9.2012

–          Za koriščenje prostih dni  (5)dni za učence,  je potrebno vložiti pisno prošnjo na šolo vsaj pet  dni pred pričetkom koriščenja  prostih dni.

–          Še vedno ostaja problem z neplačniki, ki kljub opominom ne poravnajo finančnih obveznosti do šole, kosilo ni obvezno, zato učenec ni opravičen do kosila, če niso poravnane finančne obveznosti

–          Razumemo socialno stisko posameznih družin, vendar ne moremo voditi negativnega stanja za plačilo neobveznih storitev (kosilo).

 

K TOČKI 2

–          V 1. In 2. razredu se pojavljajo že posamezni učenci,ki izkazujejo primanjkljaj na posameznem učnem področju. Problem nastane tudi pri odločitvah staršev glede ponavljanja 1. oz. 2. razreda. Starši morajo dati pisno soglasje za ponavljanje.

–          6. razredi so v zadnjem obdobju vzgojno in učno problematični, kljub stalnim opozorilom, navodilom se stanje ne izboljšuje.

–          7. In 9. razredi  pa so  kar uspešni in vodljivi.

–          Učenci 8. razredov- posamezniki izstopajo na vzgojnem področju

K TOČKI 3

Rezultati NPZ so v povprečju

–          V 6. razredu  je pisanje NPZ prostovoljno, v 9. razredu   je za učence obvezno.

K TOČKI 4

V  vzgojnoizobraževalnem programu za šolsko leto 2012/2013 se obetajo precejšnje spremembe, vendar še čakamo na odločitve, oziroma navodila. V vzgojno izobraževalnem procesu bomo v naslednjem šolskem letu imeli naslednje oblike dela:

–          Nivojski pouk ostane za učence 9. razreda

–          Od 4.- 8. razreda pa bodo učenci razdeljeni v heterogene skupine. To bodo manjše skupine učencev z različnim predznanjem.

–          Način dela spreminjamo , ker smo ugotovili, da je premalo motivacije za delo v posameznih nivojih in je težko doseči cilj, da bi posameznik napredoval v višji nivo.

–          Spremembe se obetajo tudi pri organizaciji jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in v individualni učni pomoči učencem.

–          Normativ učencev naj bi se zvišal: iz 28 na 30 učencev

–          Obeta se tudi združevanje šolskih okolišev,

–          V oddelkih naj ne bi bilo manj kot 24 učencev

K TOČKI 5

Predsednica Sveta staršev Polona Berglez je predstavila nekatere aktualne povzetke s sestankov Združenja staršev Gorenjske.

 

K TOČKI 6

–          Tabori, katere organizira Osnovna šola Toneta Čufarja niso obvezni, je pa zaželjeno, da se jih učenci udeležujejo. Starši imajo možnost obročnega odplačevanja stroškov taborov.

–          Za vse tiste starše, ki so v hudi finančni stiski pa velja, da podajo vlogo za sofinanciranje tabora iz šolskega sklada, ki je bil ustanovljen tudi v te namene. Komisija obravnava in pregleda vse vloge in če so upravičene, odobri sofinanciranje iz šolskega sklada. En del stroškov (vsaj 1 obrok) plačajo starši. Kljub socialni stiski posameznih družin je udeležba na taborih zadovoljiva. Povprečno so odsotni 3 učenci.

–          Učenci so v letošnjem šolskem letu učno bolj uspešni glede na prejšnja leta, ni pa še konec šolskega leta.

–          Učenci naše šole pa so zelo uspešni in prizadevni  tudi na raznih tekmovanjih in prireditvah, tako v šoli, kot tudi izven nje.

–          Žal pa se še vedno opaža, da je zelo slaba udeležba staršev na raznih delavnicah in predavanjih, katere šola organizira . Vedno organiziramo predavanje na temo, ki naj bi pozitivno vplivala na posameznike glede na njihovo starost.

Seja je bila končana ob 20.00 uri

 

Predsednica sveta staršev

Polona Berglez

 

Zapisala

Tadeja Omejc

1. zapisnik Sveta staršev 20. 9. 2011

ZAPISNIK SVETA STARŠEV

prve seje Sveta staršev Osnovne Šole Toneta Čufarja Jesenice, v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v torek, dne 20. 9. 2011, ob 18. uri v zbornici šole. 

PRISOTNI: Prisotnih 19 od 29 staršev. Priložena lista prisotnosti (priloga 1)

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Predstavitev LDN
 3. Volitve predsednika Sveta staršev
 4. Imenovanje članov v ASSZG (Aktiv Sveta staršev Zgornje gorenjske)
 5. Razno

 Predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko je pozdravil navzoče članice in člane, ugotovil sklepčnost in prebral predlagani dnevni red. Na dnevni red ni bilo pripomb. Člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

  

K TOČKI 1

Predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko je prebral zapisnik in sklepe zapisnika zadnje seje Sveta staršev, ki je bila 3. 6. 2011. Na zapisnik ni bilo pripomb. Predsednik je predlagal potrditev zapisnika in sklepov zapisnika zadnje seje. Njegov predlog so člani Sveta staršev soglasno sprejeli.

 

SKLEP 1.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja potrjuje zapisnik seje Sveta staršev Osnovne šole Toneta Čufarja z dne 3. 6. 2011.

Predsednik preda besedo ravnateljici ga. Branki Ščap.

Ravnateljica pozdravi vse navzoče, čestita novim članom in jim zaželi dobro sodelovanje na sejah Sveta staršev. Seznani jih z njihovimi funkcijami, pooblastili in načinom dela ter jim razloži kaj in koga predstavljajo ter naj na Svete staršev prinesejo čim več vprašanj obratno pa druge starše seznanja s sklepi sej. 

 

K TOČKI 2

Ravnateljica seznani Svet Staršev z Letnim delovnim načrtom – LDN za šolsko leto 2011/2012.

LDN je po Zakonu obvezen za vse šole.

Ravnateljica prebere Poslanstvo in Vizijo šole,

Oceni stanje in razvojne možnosti šole (29 oddelkov, 650 učencev)

Razloži organizacijo pouka (nivojski pouk MAT, ANG in SLO)

LDN vsebuje tudi podatke o šoli in učencih, opremljenost šole in organizacijo pouka, zaposlene, organizacijo dodatnega in dopolnilnega pouka, ki sicer ni obvezen, je pa priporočljiv za povabljene učence,

V LDN so navedeni dnevi dejavnosti, opisane prireditve in proslave, način prehrane in prevoz otrok v šolo in iz nje.

 

K TOČKI 3

Predsednik prisotne seznani, da zaradi osebnih razlogov odstopa z mesta Predsednika Sveta staršev in posledično iz mesta Sveta šole.

Prisotni predlagajo novega predsednika in sicer ga. Polono Berglez, ki se strinja z morebitnim imenovanjem oziroma glasovanjem.

Predsednik da predlog na glasovanje. Vsi prisotni z dvigom rok potrdijo novega predsednika.

 

SKLEP 3.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja izvoli ga. Polono Berglez za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Toneta Čufarja. Ga. Polona Berglez s tem imenovanjem postane tudi član Sveta Osnovne šole Tone Čufar.

Stari predsednik predlaga novi predsednici, da še do konca vodi prvo sejo Sveta Staršev Osnovne šole Tone Čufar in nova predsednica se s predlogom strinja.

 

K TOČKI 4

Na podlagi Sklepa 4.1. Sveta Staršev Osnovne šole Toneta Čufarja z dne 3. 6. 2011 je Svet Staršev OŠTČ soustanovil Aktiv svetov staršev zgornje gorenjske in s tem postal polnopravni član ASSZG.

Do dne 20. 9. 2011 je Svet Staršev OŠTČ zastopal dosedanji predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko.

G. Krupenko skladno s pravili ASSZG pove, da sta zaželena dva člana Sveta staršev OŠTČ, da se pridružita drugim članom ASSZG.

Prisotni predlagajo, da Svet Staršev OŠTČ v ASSZG predstavljata ga. Polona Berglez in ga. Zdenka Stevanović.

 

SKLEP 4.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja soglasno potrdi ga. Polono Berglez in ga. Zdenko Stevanovič za predstavnici v ASSZG.

K TOČKI 5

 • Učiteljice podaljšanega bivanja apelirajo na starše, naj hodijo po otroke ob terminih, kot je bilo dogovorjeno, saj v nasprotnem primeru motijo aktivnosti. Podaljšano bivanje namreč ni varstvo otrok ampak se v tem času izvajajo razne aktivnosti. Učiteljice sporočajo, da delo domačih nalog med podaljšanim bivanjem ni nujno in nimajo vzvodov prisiliti otroke, da le-to delajo med tem časom.
 • Starši Svet staršev seznanijo s ponovnim nasiljem enega učenca nad sošolci v 5. razredu, ki se pojavlja že nekaj let.
 • Ravnateljica apelira na starše, da se udeležujejo govorilnih ur, roditeljskih sestankov saj lahko tako največ pripomorejo k izmenjavi mnenj in se seznanjajo s potekom dela in uspehi svojih otrok.
 • Ravnateljica sporoča staršem, da ima šola težave z neplačevanjem položnic staršev.
 • Ravnateljica obvešča vse starše, da je šolska knjižnica ob četrtkih odprta do 16. ure in so vanjo vabljeni tudi starši skupaj z otroki.
 • Veliko informacij pa je ravnateljica podala že med obravnavo 2. točke oziroma med predstavitvijo LDN.

Seja je bila končana ob 20:00.

Predsednik Sveta staršev OŠTČ

Polona Berglez

Zapisal: Aljoša Krupenko

3. zapisnik Sveta staršev 2. 6. 2011

ZAPISNIK SVETA STARŠEV

 

tretje seje Sveta staršev Osnovne Šole Toneta Čufarja Jesenice, v šolskem letu 2010/2011, ki je bila v četrtek, 2. 6. 2011, ob 18. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Priložena lista prisotnosti (priloga 1)

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Kratko poročilo s srečanja predstavnikov staršev z Ministrom za Šolstvo in šport z dne, 3. 5. 2011
 3. Kratko poročilo z inicialnega sestanka potencialnega Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske
 4. Pridružitev oz. soustanovitev Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske in volitve v ASSZG
 5. Seznanitev s problematiko v tekočem šolskem letu
 6. Načrtovanje dela v šolskem letu 2011/2012
 7. Razno

 

Predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko je pozdravil navzoče članice in člane, ugotovil sklepčnost in prebral predlagani dnevni red. Na dnevni red ni bilo pripomb. Člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 

K TOČKI 1

Predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko je prebral zapisnik in sklepe zapisnika zadnje seje Sveta staršev, ki je bila, 16. 3. 2011. Na zapisnik ni bilo pripomb. Predsednik je predlagal potrditev zapisnika in sklepov zapisnika zadnje seje. Njegov predlog so člani Sveta staršev soglasno sprejeli.

 SKLEP 1.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice potrjuje zapisnik seje Sveta staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice z dne, 16. 3. 2011.

Ravnateljica ga. Branka Ščap pove, da so skladno sklepu 4.2 seje dne, 16. 3. 2011, uspeli še dodatno znižati cene garderobnih omaric skupaj na vrednost 10.000 € in realizirali nakup. Starše so obvestili o neobvezni uporabnini omaric v višini 5 €. Veliko staršev se je odločilo za uporabo, nekaj pa se s tem ni strinjalo, zato bodo tem otrokom omogočili uporabo obešalnikov in prostora za obutev. V prostor z novimi omaricami so namestili tudi video nadzor.

Ravnateljica tudi v informacijo pove, da je glede na točko 6.1 seje dne, 16. 3. 2011, šola sledila usmeritvi, da naj bi se uporabljali učbeniki le enega založnika in na podlagi tega poskušali staršem omogočiti čim cenejše delovne zvezke, a v nekaterih primerih nima vzvodov, saj učiteljem zakonodaja omogoča popolno avtonomijo pri izbiri učbenikov.

 

K TOČKI 2

Predsednik prebere kratko poročilo s srečanja predstavnikov staršev z Ministrom za Šolstvo in šport z dne, 3. 5. 2011, in omeni najbolj izpostavljene problematike:

 • Učbeniki in delovni zvezki – zakaj jih ne poenotijo
 • Enotne zimske počitnice – naj bi ostalo tako
 • Zakon o OŠ in ZOVFI – verjetno bo ostal le predlog zaradi političnih razmer
 • Bela knjiga – verjetno bo ostal le predlog zaradi političnih razmer

 

K TOČKI 3

Predsednik prebere kratko poročilo z inicialnega sestanka potencialnega Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske in omeni najbolj izpostavljene prednosti vključitve oziroma ustanovitve:

 • Podajanje pobude in predlogov predstavnikov svetov staršev s tega področja
 • izobraževanja in vzgoje na področju osnovnega šolstva,
 • izmenjevanje informacij o načinu organiziranosti oz. delovanju svetov staršev,
 • izmenjevanje informacij o dobrih praksah osnovnih šol,
 • razpravljanje o aktualnih problemih vzgoje in izobraževanja,
 • seznanjanje svetov zavodov in občine ustanoviteljice osnovnih šol ter pristojna

ministrstva s stališči Aktiva o aktualnih problemih vzgoje in izobraževanja,

 • predlogi sprememb sistema vzgoje in izobraževanja,
 • organiziranje sestankov predstavnikov svetov staršev,
 • sodelovanje s sveti staršev drugih osnovnih šol v Sloveniji ali njihovimi združenji,
 • organiziranje posvetovanj, okroglih miz ipd.  

 

K TOČKI 4

Na podlagi vsebinskega poročila točke 3 so starši podprli predlog pridružitve oz. soustanovitve Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske.

 SKLEP 4.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice podpira pridružitev oziroma soustanovitev Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske.

Volitve niso bile izpeljane, zaradi nizke udeležbe članov sveta staršev predstavnikov prve triade. Predlog je bil, da se volitve izvedejo na prvi seji Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012, do takrat pa predsednik Aljoša Krupenko legitimno zastopa Svet staršev OŠ Tone Čufar ob ustanovitvi Aktiva.

 

K TOČKI 5

Ravnateljica seznani navzoče s problematiko in sicer:

 • Nasilje med učenci je prisotno, a posploševanje in napihovanje škodi šoli na več nivojih.
 • Opiše primer dveh otrok iz 2. razreda in način odziva staršev po treh tednih od dogodka.
 • Navede, da je že kar nekaj primerov nasilja v 4. razredu.
 • Da je premalo oziroma sodelovanja starši–šola sploh ni, zaradi nezainteresiranosti staršev, kar pomeni, da se težko karkoli naredi oziroma izboljša.
 • Da je skupaj 6-7 posameznikov iz 7. a, 8. c, 8. b in 9. a razreda, ki delajo veliko težav.
 • Da starši in njihovi otroci uveljavljajo vedno več pravic, kar sicer ni narobe, a dolžnosti ne pozna nihče.
 • Angleščina – težave so še vedno, a je viden napredek, poleg tega otroci namerno izvajajo provokacije učiteljici, kar ni dobro in ne pelje v razrešitev situacije.
 • Pri učencu iz 4. razreda ugotovljeno uživanje nedovoljenih substanc, kar je zastrašujoče oziroma alarmantno za družbo.

 

K TOČKI 6

Ravnateljica seznani navzoče z načrtovanjem dela v šolskem letu 2011/2012:

 • Veliko je odobrene dodatne strokovne pomoči – DSP.
 • V prvem razredu naj bi bilo 78 otrok, kar pomeni 3 oddelke po 26, a je vseeno podana vloga za četrti oddelek zaradi otrok s posebnimi potrebami,… .
 • Aktivi MA, ANG in SLO delujejo odlično in ugotavljajo, da je nivojski pouk na način, kakršen se izvaja, dobro sprejet, zato ga ne bodo spreminjali, saj jim omogoča manjše skupine učencev.
 • Podan je predlog, da se točke pri NPZ upoštevajo za nadaljevanje šolanja, da se vrne NPZ v tretji razred in se začne izvajati v 8. Namesto v 9. razredu.

 

K TOČKI 7

 • Starši opozorijo na napako v učbeniku Zgodovine za 9. razred glede datuma oziroma letnice objave samostojnosti in enotnosti.
 • Starši predlagajo, da šola oziroma učitelji dajo več poudarka na razlagi posameznih praznikov v R Sloveniji in da se krepi t.i. domovinska vzgoja, saj učenci sploh ne vedo kaj, kdaj in zakaj praznujemo.
 • Ravnateljica razloži, da bodo učenci pri izbirnem predmetu Nemščina v 7. razredu razdeljeni v dve skupini in sicer na tisto, ki že imajo osvojene temelje iz preteklih let in na tisto, ki se bodo z jezikom srečali prvič.
 • Staršem in ravnateljici se postavlja pomembno vprašanje, na katerega pa ni bilo odgovora: Kako spodbuditi starše, da ohranjajo stik s šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki).
 • Pobuda staršev je, da se v mesecu septembru Svet staršev skliče pred roditeljskimi sestanki.
 • Ravnateljica našteje uspehe učencev v letošnjem letu, ki jih ni malo in so na vseh področjih.

Seja je bila končana ob 20 uri.

                                                                                                                 Predsednik Sveta staršev

                                                                                                                 Aljoša Krupenko

Zapisal: Aljoša Krupenko

2. zapisnik sveta staršev 16. 3. 2011

ZAPISNIK SVETA STARŠEV

 

druge seje Sveta staršev Osnovne Šole Toneta Čufarja Jesenice, v šolskem letu 2010/2011, ki je bila v sredo, 16. 3. 2011, ob 17.30 uri v zbornici šole.

 

PRISOTNI: Priložena lista prisotnosti (priloga 1)

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Poročilo o realizaciji LDN za leto 2009/10
 3. Učni uspeh in vzgojna slika v prvem ocenjevalnem obdobju
 4. Šolski sklad
 5. Delovna uspešnost ravnateljice
 6. Razno

 

Ravnateljica Branka Ščap je pozdravila navzoče članice in člane, ugotovila sklepčnost in prebrala predlagani dnevni red. Na dnevni red ni bilo pripomb. Člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

K TOČKI 1

Ravnateljica Branka Ščap je povzela vsebino zapisnika in sklepe zapisnika zadnje seje Sveta staršev, ki je bila 12. 10. 2010. Na zapisnik ni bilo pripomb. Ravnateljica je predlagala potrditev zapisnika in sklepov zapisnika zadnje seje. Njen predlog so člani Sveta staršev soglasno sprejeli.

SKLEP 1.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice potrjuje zapisnik zadnje seje Sveta staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice.

 

K TOČKI 2

Ravnateljica Branka Ščap je podala osnovne informacije o realizaciji LDN za leto 2009/10. LDN je bil 97% realiziran. Uspešnost po razredih je bila dokaj povprečna. 7 učencev ni napredovalo v višji razred, vendar se kaže napredek pri teh učencih v tem letu. Najvišja srednja ocena je dosežena pri predmetu Osnove tehnike klekljanja – 4,92. Pri NPZ učenci šole ne dosegajo povprečja. Učenci so se udeleževali različnih tekmovanj, natečajev,… in prejemali različna priznanja, pohvale,…, kar je indikator dobre realizacije interesnih dejavnosti in uspešnih učencev po razredih.

SKLEP 2.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice je seznanjen s poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za leto 2009/2010.

 

K TOČKI 3

Ravnateljica Branka Ščap je povzela učni uspeh in vzgojno sliko v prvem ocenjevalnem obdobju:

–        Prvi razredi: Učenci so zelo vedoželjni, vodljivi, uspešni, zgovorni, nekateri potrebujejo še dodatno pomoč, včasih so nekateri že žaljivi. Opaža se, da so starši zadovoljni z napredkom učencev.

–        Drugi razredi: Še ni zaznati učnih težav, razen pri nekaterih posameznikih, ki dobijo dodatno pomoč s strani učiteljev. Na šoli je nekaj otok z urami DSP, skupaj 104 ure in 56 ur pomoči učitelja- Od tega je 5 učencev takih, ki imajo 5 ur dodatne pomoči (dolgotrajno bolni,…), učenci z vedenjskimi težavami 5 ur, ostali po 2-3 uri

–        Tretji razred: 6 učencev ima DSP. Se kažejo manjša vedenjska odstopanja – konflikti med odmori. V generaciji je nekaj zelo uspešnih učencev in nasprotno nekaj zelo konfliktnih, pri katerih starši ne sodelujejo pri reševanju nastalih težav.

–        Četrti razred: 3 učenci so z negativnimi ocenami, imajo veliko neupravičenih izostankov in so že prepirljivi. Pojavlja se načrtno nasilje med odmori, med poukom še vedno vodljivi. Kaže se tudi preslab nadzor staršev nad opravljanjem domačih nalog. Nekaj učencev že potrebuje individualno učno pomoč, nekateri dopolnilni pouk.

–        Peti razred: 8 učencev ima negativne ocene in sodelovanje staršev teh učencev je slabše.

–        Šesti razred: 7 učencev ima negativne ocene, učenci, ki ponavljajo so letos napredovali in vzgojno niso več težavni. Težave so tudi pri neupravičenih izostankih in pri opravljanju delovnih nalog.

–        Sedmi razred: Najbolj kritična generacija (poleg 9. razredov); Trije bi morali v postopek prešolanja, zaradi vzgojnih in učnih težav. Izstopajo nekateri razredi s hudo vzgojno problematiko, z verbalnimi napadi, nizek nivo odnosov do soljudi, kaže se tudi agresija pri posameznikih.

–        Osmi razred: Veliko je neupravičenih izostankov, so posamezniki s težavami (_1 je v postopku za prešolanje). 2 učenca imata vse predmete ocenjene z negativno oceno.

–        Deveti razred: Posamezni razredi izstopajo zaradi vzgojnih težav, slabega sodelovanja staršev, učno so na zelo nizki ravni.

V 8. In 9. razredu nastopajo velika vedenjska odstopanja pri posameznikih: spolno aktivni, jemanje prepovedanih substanc,…

SKLEP 3.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice je seznanjen z učnim uspehom in vzgojno sliko v prvem ocenjevalnem obdobju.

 

K TOČKI 4

Ravnateljica je povzela, da sklad že deluje. S poslanimi prošnjami je šola uspela pridobiti za 400 € donacij. V mesecu aprilu bo obračunan po 1 € na učenca, kot prispevek v šolski sklad, kot je bilo sklenjeno na prejšnji seja Sveta staršev. V sklad bodo darovali tudi vsi učitelji in ostali zaposleni na osnovni šoli. S skladom bo upravljal odbor in o delovanju poročal na naslednjih sejah.

Ravnateljica je v tej točki pričela z razpravo o nakupu novih garderobnih omaric. Najcenejša ponudba je trenutno 11.000 € za nakup novih. Ravnateljica je dala tudi pobudo, da bi se zaračunavala obrabnina za uporabo omarice, zneski od pobrane obrabnine pa se namenijo šolskemu skladu.

SKLEP 4.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice je seznanjen delovanjem Šolskega sklada v letu 2010/2011.

SKLEP 4.2 Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice predlaga, da se za nakup novih garderobnih omaric in način uporabe preveri še dodatne možnosti, zbira mnenja, varianto nakupa in kasneje način uporabe in zaračunavanje obrabnine pa se poda predlog na eni izmed naslednjih sej.

 

K TOČKI 5

Ravnateljica je podala obrazložitev, da je Svet zavoda dolžan pripraviti oceno ravnateljice in bo mnenje podal na njihovi naslednji seji.

SKLEP 5.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice je seznanjen s postopkom ocenjevanja delovne uspešnosti ravnateljice.

 

K TOČKI 6

Informacija 6.1.: Ravnateljica je povedala, da se učitelji osnovne šole sami odločajo o uporabi učbenikov in delovnih zvezkov. Število učbenikov naj se v naslednjem letu ne bi povečevalo, lahko pa bo prišlo do kakšne spremembe pri izboru učbenika oz. pri izboru založbe. Večjih sprememb ni pričakovati. Okvirna cena za potrebne učbenike in delovne zvezke naj bi bila: 1. r. – 58 €, 2. r. – 92 €, 3. r. – 92 €, 4. r. – 80 €, 5. r. -62 €, 6. r. – 100 € (z atlasom), 7. r. – 68 €, 8. r. – 82 € in  9. r. – 60 €.

Informacija 6.2.: Ravnateljica je ponovno podala obrazložitev glede problematike pri angleškem pouku. Opaža se, da so kljub tehtnim argumentom v predhodnem obdobju, sedaj starši postali preveč kritični do pouka in želijo vplivati tudi na stvari, kjer starši moramo zaupati strokovnosti učitelja. Ravnateljica je aktivna pri evidentiranju nepravilnosti in sicer v smislu, da učitelj ne upošteva pravil ocenjevanja, je žaljiv do otrok ali ostalih, če se ne drži pravil napovedovanja spraševanja, ocenjevanja,…

Pobuda staršev 6.3.: Opaža se, da otroci v primerjavi z angleškim jezikom, osvojijo pri pouku nemščine manj znanja v primerjavi s poukom angleščine. Starši bi radi, da se izboljša kvaliteta oz. poudari bolj resen pristop k pridobivanju znanja iz nemškega jezika.

Seja je bila končana ob 20. uri.

 

                                                                                                                Predsednik Sveta staršev

                                                                                                                Aljoša Krupenko

Zapisala: Mojca Konobelj