3. zapisnik Sveta staršev 30. 5. 2012

ZAPISNIK SVETA STARŠEV

 

tretje seje sveta staršev osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v sredo, 30.5.2012 ob 18.00 uri  v zbornici šole.

PRISOTNI: Priložena lista prisotnosti (priloga 1)

Opravičeno odsotni: ga Klobučar,Ga Hatić

DNEVNI RED:

1.       Pregled zapisnika prejšnje seje

2.       Učni in vzgojni rezultati

3.       Rezultati NPZ za 6. In 9. razred

4.       Organizacija vzgojno  izobraževalnega programa za šolsko leto 2012/2013

5.       Poročilo predsednice Sveta staršev iz sestankov Združenja staršev Gorenjske

6.       Razno

K TOČKI 1

–          Varna pot do šole bo s sodelovanjem pristojnih inštitucij urejena do 1.9.2012

–          Za koriščenje prostih dni  (5)dni za učence,  je potrebno vložiti pisno prošnjo na šolo vsaj pet  dni pred pričetkom koriščenja  prostih dni.

–          Še vedno ostaja problem z neplačniki, ki kljub opominom ne poravnajo finančnih obveznosti do šole, kosilo ni obvezno, zato učenec ni opravičen do kosila, če niso poravnane finančne obveznosti

–          Razumemo socialno stisko posameznih družin, vendar ne moremo voditi negativnega stanja za plačilo neobveznih storitev (kosilo).

 

K TOČKI 2

–          V 1. In 2. razredu se pojavljajo že posamezni učenci,ki izkazujejo primanjkljaj na posameznem učnem področju. Problem nastane tudi pri odločitvah staršev glede ponavljanja 1. oz. 2. razreda. Starši morajo dati pisno soglasje za ponavljanje.

–          6. razredi so v zadnjem obdobju vzgojno in učno problematični, kljub stalnim opozorilom, navodilom se stanje ne izboljšuje.

–          7. In 9. razredi  pa so  kar uspešni in vodljivi.

–          Učenci 8. razredov- posamezniki izstopajo na vzgojnem področju

K TOČKI 3

Rezultati NPZ so v povprečju

–          V 6. razredu  je pisanje NPZ prostovoljno, v 9. razredu   je za učence obvezno.

K TOČKI 4

V  vzgojnoizobraževalnem programu za šolsko leto 2012/2013 se obetajo precejšnje spremembe, vendar še čakamo na odločitve, oziroma navodila. V vzgojno izobraževalnem procesu bomo v naslednjem šolskem letu imeli naslednje oblike dela:

–          Nivojski pouk ostane za učence 9. razreda

–          Od 4.- 8. razreda pa bodo učenci razdeljeni v heterogene skupine. To bodo manjše skupine učencev z različnim predznanjem.

–          Način dela spreminjamo , ker smo ugotovili, da je premalo motivacije za delo v posameznih nivojih in je težko doseči cilj, da bi posameznik napredoval v višji nivo.

–          Spremembe se obetajo tudi pri organizaciji jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in v individualni učni pomoči učencem.

–          Normativ učencev naj bi se zvišal: iz 28 na 30 učencev

–          Obeta se tudi združevanje šolskih okolišev,

–          V oddelkih naj ne bi bilo manj kot 24 učencev

K TOČKI 5

Predsednica Sveta staršev Polona Berglez je predstavila nekatere aktualne povzetke s sestankov Združenja staršev Gorenjske.

 

K TOČKI 6

–          Tabori, katere organizira Osnovna šola Toneta Čufarja niso obvezni, je pa zaželjeno, da se jih učenci udeležujejo. Starši imajo možnost obročnega odplačevanja stroškov taborov.

–          Za vse tiste starše, ki so v hudi finančni stiski pa velja, da podajo vlogo za sofinanciranje tabora iz šolskega sklada, ki je bil ustanovljen tudi v te namene. Komisija obravnava in pregleda vse vloge in če so upravičene, odobri sofinanciranje iz šolskega sklada. En del stroškov (vsaj 1 obrok) plačajo starši. Kljub socialni stiski posameznih družin je udeležba na taborih zadovoljiva. Povprečno so odsotni 3 učenci.

–          Učenci so v letošnjem šolskem letu učno bolj uspešni glede na prejšnja leta, ni pa še konec šolskega leta.

–          Učenci naše šole pa so zelo uspešni in prizadevni  tudi na raznih tekmovanjih in prireditvah, tako v šoli, kot tudi izven nje.

–          Žal pa se še vedno opaža, da je zelo slaba udeležba staršev na raznih delavnicah in predavanjih, katere šola organizira . Vedno organiziramo predavanje na temo, ki naj bi pozitivno vplivala na posameznike glede na njihovo starost.

Seja je bila končana ob 20.00 uri

 

Predsednica sveta staršev

Polona Berglez

 

Zapisala

Tadeja Omejc

Dodaj odgovor