Arhivi Kategorije: Informacije o šoli

Svet šole

Svet zavoda sestavljajo:

USTANOVITELJ:
Ustanovitelj šole je Občina Jesenice. (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja.)

ŠOLSKI OKOLIŠ:
Učenci prihajajo v šolo s Hrušice, iz Plavškega Rovta in iz Planine pod Golico ter z Jesenic (Plavž–Titova 45).

ŠOLO UPRAVLJAJO:
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Člani sveta šole imajo štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja,trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka.

PREDSTAVNIKI SVETA ŠOLE SO:
Predstavniki ustanovitelja:
Žarko Štrumbl, Darka Rebolj, Boštjan Žigon.
Predstavniki sveta staršev:
Polona Berglez, Barbara Gričar, Karmen Podgoršek Hiršenfelder.
Predstavniki šole:
Katja Svetlin Piščanec (predsednica), Mateja Cuznar Zadnik, Jožica Urukalo, Janka Bergel Pogačnik in Nejc Pogačnik.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom,odloča o njih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole,predlaga uvedbo nadstandardnih dejavnosti, odloča o posodobitvah programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu s šolsko zakonodajo.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Obravnava učno in vzgojno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki pri delu potrebujejo pomoč, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Razrednik vodi delo v oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko svetovalno službo ter z vodstvom šole.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega ali razrednega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druga strokovna dela v skladu z zakonodajo in letnim delovnim načrtom šole.

SKUPNOST UčENCEV:
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Organizacija šole

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.

O šoli

Živimo v bližini tromeje med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Samo mesto je stisnjeno med gorski verigi Karavnk na severu in Mežaklo na jugu. Dolina nosi ime po naši najdaljši reki Savi. Imenuje se Zgornje Savska dolina.

Samo mesto je znano po tisočletni  jeklarski  tradiciji in hokejskem klubu, ki nosi ime po jeklarni. Hokej pa ni edina dejavnost, na katero smo ponosni. Zelo dejavno je tudi  amatersko gledališče, ki se prav tako kot naša šola imenuje po jeseniškem pisatelju in dramatiku Tonetu Čufarju. Dejavna je tudi muzejska dejavnost, saj si lahko na dveh lokacijah ogledate stalne in prehodne razstave ter zbirke o železarstvu, fosilnih ostankov življenja v naši okolici. Tekom celega leta si lahko ogledate tudi slikarske razstave v galeriji DOLIK in fotografske razstave, za katere skrbi Fotografsko društvo Jesenice.  Za več informacij skočite na občinsko domačo stran.

Šolski zvonec

clock

   Zvonec se na naši šoli oglaša v naslednjih intervalih:

predura 1. ura 1. odmor 2. ura 2. odmor 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7.ura 8.ura 9. ura
7:05-7:50 8:00-8:45 8:45-9:05 9:05-9:50 9:50-10:10 10:10-10:55 11:00-11:45 11:50-12:35 12:40-13:25 13:45-14:30 14:35-15:20 15:25-16:10

 

 

 

Knjižnica

knigcaNa naši šoli imamo:
Surprisedšolarsko knjižnico s čitalnico za učence in
Kissstrokovno pedagoško knjižnico za strokovne delavce.
Šolarska knjižnica ima več kot 23.000 enot gradiva. Naročeni smo tudi na revije in časopise, ki jih učenci lahko berejo v čitalnici.
Izposojamo vsa leposlovna gradiva.
Poučne knjige, slovarji, leksikoni in enciklopedije so učencem na voljo le v čitalnici.

Učenec si lahko izposodi največ 5 knjig.
Izposojevalni rok je 2 do 3 tedne.

Obvezno domače branje izposojamo kot oddelčno izposojo. Knjige za bralno značko si učenci višje stopnje izposojajo samostojno, učenci nižje stopnje  pa z oddelčno izposojo (učiteljica pripelje cel razred), le-ta pa ni možna pri angleški in nemški bralni znački (t. i. Knjižni molj). Knjige za angleško in nemško bralno značko si učenci izposodijo v kabinetih nemškega in angleškega jezika.

V knjižnici vodimo tudi učbeniški sklad. Izposoja iz učbeniškega sklada je za učence od 2. do 9. razreda brezplačna.
Učenci se na učbeniški sklad naročajo v mesecu maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učbenike vrnejo.

Če učenec izgubi ali močno poškoduje učbenik, starši plačajo 2/3 cene novega učbenika.

Knjižnica bo letos, vsako sredo odprta tudi v popoldanskem času do 16. ure. Termin je namenjen učencem podaljšanega bivanja in skupnim obiskom staršev in učencev.

Knjižničarki Marija in Marjetka.