Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu

  Naziv organa Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice
  Odgovorna uradna oseba Gaber Klinar prof. šp. vzg., ravnatelj
  Datum prve objave kataloga 14. 1. 2010
  Datum zadnje spremembe 6. 1. 2020

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://ostcj1.splet.arnes.si/katalog-informacij-javnega-znacaja-2/

 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

  2. a Podatki o organizaciji organa:
  Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolsko izobraževanje
  Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Tavčarjeva 21, 4270 Jesenice
  Številka TR: 01241 – 6030654038
  Davčna številka šole: SI 56149425
  Matična številka šole: 5719089
  Tel.: 04 58 33-250
  Fax: 04 58 33-290
  os-tone.cufar@guest.arnes.si


  2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

  Gaber Klinar prof. šp. vzg., ravnatelj OŠ Toneta Čufarja Jesenice, tel.: 04 58 33 252, gaber.klinar@guest.arnes.si

  Mateja Cuznar Zadnik, prof. slovenščine, pomočnica ravnatelja OŠ Toneta Čufarja Jesenice, tel.: 04 58 33 254, mateja.cuznar@guest.arnes.si

  2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za vodenje in odločanje upravnih postopkov:

  Sabina Rekar, univerzitetna diplomirana pedagoginja in prof. zgodovine, pomočnica ravnatelja OŠ Toneta Čufarja Jesenice, tel.: 04 58 33 258, sabina.rekar@guest.arnes.si

  2. č Kontaktni podatki uradnih oseb pooblaščenih za:

  Seznam oseb, ki zagotavljajo splošne informacije

  Ime in priimek prostor delovno mesto telefon e-pošta
  Gaber Klinar Pisarna 6 Ravnatelj 04 58 33 252 gaber.klinar@guest.arnes.si
  Staša Žemva Pisarna 4 Poslovna sekretarka  04 58 33 250 stasa.zemva@guest.arnes.si
  Hilda Tomažin Pisarna 2 Računovodja  04 58 33 255 hilda.tomazin@guest.arnes.si
  Polona Mežnarec Pisarna 1 Računovodja  04 58 33 253  poloncam1@gmail.com
  Tanja Ječnik Pisarna 3  Materialno knjigovodstvo  04 58 33 256 tanja.jecnik@guest.arnes.si
  Mateja Cuznar Zadnik Pisarna 5 Pomočnica ravnatelja  04 58 33 254 mateja.cuznar@guest.arnes.si
  Andreja Jalen Pisarna – razredna stopnja Svetovalna delavka – psihologinja  04 58 33 257 andrejajalen@gmail.com
  Sabina Rekar Pisarna – predmetna stopnja Pomočnica ravnateljice – pedagoginja  04 58 33 258  sabina.rekar@guest.arnes.si

  2. č  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

  2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)

  Predlogi predpisov: Preusmeritev na trenutno predlagane predpise

  2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

  Seznam strateških in programskih sklopov:
  Letni delovni načrt
  Poslovno poročilo
  Finančno poročilo
  Publikacija
  Učbeniški sklad

  2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

  Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
  Napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede
  Postopki priznavanja tujega izobraževanja
  Priprava, razpis in sklepanja delovnih razmerij
  Priprava pravilnikov ob spremembi šolske zakonodaje
  Imenovanja komisij
  Urejanje finančnih zadev

  Vrste postopkov, ki jih organ vodi: Imenovanje ravnatelja
  Sprejemanje letnega delovnega načrta
  Sprejemanje poslovnega in finančnega poročila
  Sprejemanje realizacije LDN
  Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

  2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
  Seznam evidenc: Preusmeritev na seznam evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

  2. h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
  Seznam zbirk
  Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

  2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
  Sklopi informacij – sledijo razčljenjenemu opisu delovnega področja organa
  Objave že posredovanih informacij javnega značaja
  Urnik za šolsko leto 2019-2020
  Šolski koledar za šolsko leto 2019-2020

 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  Opis dostopa do posameznih sklopov:Večino informacij je dostopno preko spleta (podčrtan tekst).
  Informacije so dostopne preko spleta ob vsakem času, fizično pa ob poslovnem času na sedežu šole.
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
  Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oziroma tematskih sklopov:
  Potrdilo o šolanju
  Seznam učencev
  Šolski urniki
  Vzgojni ukrepi
  Izpis iz evidence
 5. Stroškovnik in cenik
  Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
  Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.