Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja

 1. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

  a) Notranji predpisi in pravilniki:
  Akt o ustanovitvi

  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
  Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
  Pravilnik o statusu športnika oz. kulturnika
  Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Toneta Čufarja Jesenice
  Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga v družbi
  Pravilnik šolskega sklada
  Pravilnik o poslovanju šolske knjižnice
  Vzgojni načrt šole
  Pravilnik o osebni varovalni opremi
  Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
  b) Državni predpisi:
  Zakon o osnovni šoli
  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
  Zakon o kolektivni pogodbi v javnem sektorju
  Zakon o zavodih
  Zakon o šolski inšpekciji
  Zakon o delovnih razmerjih
  Zakon o javnih uslužbencih
  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih
  Kolektivna pogodba za javni sektor
  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
  Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
  Pravilnik o razvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
  Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
  Zakon o javnih naročilih
  Zakon o knjižničarstvu
  Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
  Zakon o varstvu osebnih podatkov
  Zakon o dostopu dio informacij javnega značaja
  Zakon o splošnem upravnem postopku
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
  Pravilnik o dokumentaciji
  Pravilnik o šolskem koledarju
  Pravilnik o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
  Pravilnik o publikaciji
  Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni OŠ
  Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
  Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
  Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
  Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
  Pravilnik o financiranju šole v naravi