1. zapisnik Sveta staršev 20. 9. 2011

ZAPISNIK SVETA STARŠEV

prve seje Sveta staršev Osnovne Šole Toneta Čufarja Jesenice, v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v torek, dne 20. 9. 2011, ob 18. uri v zbornici šole. 

PRISOTNI: Prisotnih 19 od 29 staršev. Priložena lista prisotnosti (priloga 1)

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Predstavitev LDN
 3. Volitve predsednika Sveta staršev
 4. Imenovanje članov v ASSZG (Aktiv Sveta staršev Zgornje gorenjske)
 5. Razno

 Predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko je pozdravil navzoče članice in člane, ugotovil sklepčnost in prebral predlagani dnevni red. Na dnevni red ni bilo pripomb. Člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

  

K TOČKI 1

Predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko je prebral zapisnik in sklepe zapisnika zadnje seje Sveta staršev, ki je bila 3. 6. 2011. Na zapisnik ni bilo pripomb. Predsednik je predlagal potrditev zapisnika in sklepov zapisnika zadnje seje. Njegov predlog so člani Sveta staršev soglasno sprejeli.

 

SKLEP 1.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja potrjuje zapisnik seje Sveta staršev Osnovne šole Toneta Čufarja z dne 3. 6. 2011.

Predsednik preda besedo ravnateljici ga. Branki Ščap.

Ravnateljica pozdravi vse navzoče, čestita novim članom in jim zaželi dobro sodelovanje na sejah Sveta staršev. Seznani jih z njihovimi funkcijami, pooblastili in načinom dela ter jim razloži kaj in koga predstavljajo ter naj na Svete staršev prinesejo čim več vprašanj obratno pa druge starše seznanja s sklepi sej. 

 

K TOČKI 2

Ravnateljica seznani Svet Staršev z Letnim delovnim načrtom – LDN za šolsko leto 2011/2012.

LDN je po Zakonu obvezen za vse šole.

Ravnateljica prebere Poslanstvo in Vizijo šole,

Oceni stanje in razvojne možnosti šole (29 oddelkov, 650 učencev)

Razloži organizacijo pouka (nivojski pouk MAT, ANG in SLO)

LDN vsebuje tudi podatke o šoli in učencih, opremljenost šole in organizacijo pouka, zaposlene, organizacijo dodatnega in dopolnilnega pouka, ki sicer ni obvezen, je pa priporočljiv za povabljene učence,

V LDN so navedeni dnevi dejavnosti, opisane prireditve in proslave, način prehrane in prevoz otrok v šolo in iz nje.

 

K TOČKI 3

Predsednik prisotne seznani, da zaradi osebnih razlogov odstopa z mesta Predsednika Sveta staršev in posledično iz mesta Sveta šole.

Prisotni predlagajo novega predsednika in sicer ga. Polono Berglez, ki se strinja z morebitnim imenovanjem oziroma glasovanjem.

Predsednik da predlog na glasovanje. Vsi prisotni z dvigom rok potrdijo novega predsednika.

 

SKLEP 3.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja izvoli ga. Polono Berglez za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Toneta Čufarja. Ga. Polona Berglez s tem imenovanjem postane tudi član Sveta Osnovne šole Tone Čufar.

Stari predsednik predlaga novi predsednici, da še do konca vodi prvo sejo Sveta Staršev Osnovne šole Tone Čufar in nova predsednica se s predlogom strinja.

 

K TOČKI 4

Na podlagi Sklepa 4.1. Sveta Staršev Osnovne šole Toneta Čufarja z dne 3. 6. 2011 je Svet Staršev OŠTČ soustanovil Aktiv svetov staršev zgornje gorenjske in s tem postal polnopravni član ASSZG.

Do dne 20. 9. 2011 je Svet Staršev OŠTČ zastopal dosedanji predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko.

G. Krupenko skladno s pravili ASSZG pove, da sta zaželena dva člana Sveta staršev OŠTČ, da se pridružita drugim članom ASSZG.

Prisotni predlagajo, da Svet Staršev OŠTČ v ASSZG predstavljata ga. Polona Berglez in ga. Zdenka Stevanović.

 

SKLEP 4.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja soglasno potrdi ga. Polono Berglez in ga. Zdenko Stevanovič za predstavnici v ASSZG.

K TOČKI 5

 • Učiteljice podaljšanega bivanja apelirajo na starše, naj hodijo po otroke ob terminih, kot je bilo dogovorjeno, saj v nasprotnem primeru motijo aktivnosti. Podaljšano bivanje namreč ni varstvo otrok ampak se v tem času izvajajo razne aktivnosti. Učiteljice sporočajo, da delo domačih nalog med podaljšanim bivanjem ni nujno in nimajo vzvodov prisiliti otroke, da le-to delajo med tem časom.
 • Starši Svet staršev seznanijo s ponovnim nasiljem enega učenca nad sošolci v 5. razredu, ki se pojavlja že nekaj let.
 • Ravnateljica apelira na starše, da se udeležujejo govorilnih ur, roditeljskih sestankov saj lahko tako največ pripomorejo k izmenjavi mnenj in se seznanjajo s potekom dela in uspehi svojih otrok.
 • Ravnateljica sporoča staršem, da ima šola težave z neplačevanjem položnic staršev.
 • Ravnateljica obvešča vse starše, da je šolska knjižnica ob četrtkih odprta do 16. ure in so vanjo vabljeni tudi starši skupaj z otroki.
 • Veliko informacij pa je ravnateljica podala že med obravnavo 2. točke oziroma med predstavitvijo LDN.

Seja je bila končana ob 20:00.

Predsednik Sveta staršev OŠTČ

Polona Berglez

Zapisal: Aljoša Krupenko

Dodaj odgovor