2. zapisnik sveta staršev 16. 3. 2011

ZAPISNIK SVETA STARŠEV

 

druge seje Sveta staršev Osnovne Šole Toneta Čufarja Jesenice, v šolskem letu 2010/2011, ki je bila v sredo, 16. 3. 2011, ob 17.30 uri v zbornici šole.

 

PRISOTNI: Priložena lista prisotnosti (priloga 1)

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika prejšnje seje
  2. Poročilo o realizaciji LDN za leto 2009/10
  3. Učni uspeh in vzgojna slika v prvem ocenjevalnem obdobju
  4. Šolski sklad
  5. Delovna uspešnost ravnateljice
  6. Razno

 

Ravnateljica Branka Ščap je pozdravila navzoče članice in člane, ugotovila sklepčnost in prebrala predlagani dnevni red. Na dnevni red ni bilo pripomb. Člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

K TOČKI 1

Ravnateljica Branka Ščap je povzela vsebino zapisnika in sklepe zapisnika zadnje seje Sveta staršev, ki je bila 12. 10. 2010. Na zapisnik ni bilo pripomb. Ravnateljica je predlagala potrditev zapisnika in sklepov zapisnika zadnje seje. Njen predlog so člani Sveta staršev soglasno sprejeli.

SKLEP 1.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice potrjuje zapisnik zadnje seje Sveta staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice.

 

K TOČKI 2

Ravnateljica Branka Ščap je podala osnovne informacije o realizaciji LDN za leto 2009/10. LDN je bil 97% realiziran. Uspešnost po razredih je bila dokaj povprečna. 7 učencev ni napredovalo v višji razred, vendar se kaže napredek pri teh učencih v tem letu. Najvišja srednja ocena je dosežena pri predmetu Osnove tehnike klekljanja – 4,92. Pri NPZ učenci šole ne dosegajo povprečja. Učenci so se udeleževali različnih tekmovanj, natečajev,… in prejemali različna priznanja, pohvale,…, kar je indikator dobre realizacije interesnih dejavnosti in uspešnih učencev po razredih.

SKLEP 2.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice je seznanjen s poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za leto 2009/2010.

 

K TOČKI 3

Ravnateljica Branka Ščap je povzela učni uspeh in vzgojno sliko v prvem ocenjevalnem obdobju:

–        Prvi razredi: Učenci so zelo vedoželjni, vodljivi, uspešni, zgovorni, nekateri potrebujejo še dodatno pomoč, včasih so nekateri že žaljivi. Opaža se, da so starši zadovoljni z napredkom učencev.

–        Drugi razredi: Še ni zaznati učnih težav, razen pri nekaterih posameznikih, ki dobijo dodatno pomoč s strani učiteljev. Na šoli je nekaj otok z urami DSP, skupaj 104 ure in 56 ur pomoči učitelja- Od tega je 5 učencev takih, ki imajo 5 ur dodatne pomoči (dolgotrajno bolni,…), učenci z vedenjskimi težavami 5 ur, ostali po 2-3 uri

–        Tretji razred: 6 učencev ima DSP. Se kažejo manjša vedenjska odstopanja – konflikti med odmori. V generaciji je nekaj zelo uspešnih učencev in nasprotno nekaj zelo konfliktnih, pri katerih starši ne sodelujejo pri reševanju nastalih težav.

–        Četrti razred: 3 učenci so z negativnimi ocenami, imajo veliko neupravičenih izostankov in so že prepirljivi. Pojavlja se načrtno nasilje med odmori, med poukom še vedno vodljivi. Kaže se tudi preslab nadzor staršev nad opravljanjem domačih nalog. Nekaj učencev že potrebuje individualno učno pomoč, nekateri dopolnilni pouk.

–        Peti razred: 8 učencev ima negativne ocene in sodelovanje staršev teh učencev je slabše.

–        Šesti razred: 7 učencev ima negativne ocene, učenci, ki ponavljajo so letos napredovali in vzgojno niso več težavni. Težave so tudi pri neupravičenih izostankih in pri opravljanju delovnih nalog.

–        Sedmi razred: Najbolj kritična generacija (poleg 9. razredov); Trije bi morali v postopek prešolanja, zaradi vzgojnih in učnih težav. Izstopajo nekateri razredi s hudo vzgojno problematiko, z verbalnimi napadi, nizek nivo odnosov do soljudi, kaže se tudi agresija pri posameznikih.

–        Osmi razred: Veliko je neupravičenih izostankov, so posamezniki s težavami (_1 je v postopku za prešolanje). 2 učenca imata vse predmete ocenjene z negativno oceno.

–        Deveti razred: Posamezni razredi izstopajo zaradi vzgojnih težav, slabega sodelovanja staršev, učno so na zelo nizki ravni.

V 8. In 9. razredu nastopajo velika vedenjska odstopanja pri posameznikih: spolno aktivni, jemanje prepovedanih substanc,…

SKLEP 3.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice je seznanjen z učnim uspehom in vzgojno sliko v prvem ocenjevalnem obdobju.

 

K TOČKI 4

Ravnateljica je povzela, da sklad že deluje. S poslanimi prošnjami je šola uspela pridobiti za 400 € donacij. V mesecu aprilu bo obračunan po 1 € na učenca, kot prispevek v šolski sklad, kot je bilo sklenjeno na prejšnji seja Sveta staršev. V sklad bodo darovali tudi vsi učitelji in ostali zaposleni na osnovni šoli. S skladom bo upravljal odbor in o delovanju poročal na naslednjih sejah.

Ravnateljica je v tej točki pričela z razpravo o nakupu novih garderobnih omaric. Najcenejša ponudba je trenutno 11.000 € za nakup novih. Ravnateljica je dala tudi pobudo, da bi se zaračunavala obrabnina za uporabo omarice, zneski od pobrane obrabnine pa se namenijo šolskemu skladu.

SKLEP 4.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice je seznanjen delovanjem Šolskega sklada v letu 2010/2011.

SKLEP 4.2 Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice predlaga, da se za nakup novih garderobnih omaric in način uporabe preveri še dodatne možnosti, zbira mnenja, varianto nakupa in kasneje način uporabe in zaračunavanje obrabnine pa se poda predlog na eni izmed naslednjih sej.

 

K TOČKI 5

Ravnateljica je podala obrazložitev, da je Svet zavoda dolžan pripraviti oceno ravnateljice in bo mnenje podal na njihovi naslednji seji.

SKLEP 5.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice je seznanjen s postopkom ocenjevanja delovne uspešnosti ravnateljice.

 

K TOČKI 6

Informacija 6.1.: Ravnateljica je povedala, da se učitelji osnovne šole sami odločajo o uporabi učbenikov in delovnih zvezkov. Število učbenikov naj se v naslednjem letu ne bi povečevalo, lahko pa bo prišlo do kakšne spremembe pri izboru učbenika oz. pri izboru založbe. Večjih sprememb ni pričakovati. Okvirna cena za potrebne učbenike in delovne zvezke naj bi bila: 1. r. – 58 €, 2. r. – 92 €, 3. r. – 92 €, 4. r. – 80 €, 5. r. -62 €, 6. r. – 100 € (z atlasom), 7. r. – 68 €, 8. r. – 82 € in  9. r. – 60 €.

Informacija 6.2.: Ravnateljica je ponovno podala obrazložitev glede problematike pri angleškem pouku. Opaža se, da so kljub tehtnim argumentom v predhodnem obdobju, sedaj starši postali preveč kritični do pouka in želijo vplivati tudi na stvari, kjer starši moramo zaupati strokovnosti učitelja. Ravnateljica je aktivna pri evidentiranju nepravilnosti in sicer v smislu, da učitelj ne upošteva pravil ocenjevanja, je žaljiv do otrok ali ostalih, če se ne drži pravil napovedovanja spraševanja, ocenjevanja,…

Pobuda staršev 6.3.: Opaža se, da otroci v primerjavi z angleškim jezikom, osvojijo pri pouku nemščine manj znanja v primerjavi s poukom angleščine. Starši bi radi, da se izboljša kvaliteta oz. poudari bolj resen pristop k pridobivanju znanja iz nemškega jezika.

Seja je bila končana ob 20. uri.

 

                                                                                                                Predsednik Sveta staršev

                                                                                                                Aljoša Krupenko

Zapisala: Mojca Konobelj 

Dodaj odgovor