3. zapisnik Sveta staršev 2. 6. 2011

ZAPISNIK SVETA STARŠEV

 

tretje seje Sveta staršev Osnovne Šole Toneta Čufarja Jesenice, v šolskem letu 2010/2011, ki je bila v četrtek, 2. 6. 2011, ob 18. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Priložena lista prisotnosti (priloga 1)

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Kratko poročilo s srečanja predstavnikov staršev z Ministrom za Šolstvo in šport z dne, 3. 5. 2011
 3. Kratko poročilo z inicialnega sestanka potencialnega Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske
 4. Pridružitev oz. soustanovitev Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske in volitve v ASSZG
 5. Seznanitev s problematiko v tekočem šolskem letu
 6. Načrtovanje dela v šolskem letu 2011/2012
 7. Razno

 

Predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko je pozdravil navzoče članice in člane, ugotovil sklepčnost in prebral predlagani dnevni red. Na dnevni red ni bilo pripomb. Člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 

K TOČKI 1

Predsednik Sveta staršev Aljoša Krupenko je prebral zapisnik in sklepe zapisnika zadnje seje Sveta staršev, ki je bila, 16. 3. 2011. Na zapisnik ni bilo pripomb. Predsednik je predlagal potrditev zapisnika in sklepov zapisnika zadnje seje. Njegov predlog so člani Sveta staršev soglasno sprejeli.

 SKLEP 1.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice potrjuje zapisnik seje Sveta staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice z dne, 16. 3. 2011.

Ravnateljica ga. Branka Ščap pove, da so skladno sklepu 4.2 seje dne, 16. 3. 2011, uspeli še dodatno znižati cene garderobnih omaric skupaj na vrednost 10.000 € in realizirali nakup. Starše so obvestili o neobvezni uporabnini omaric v višini 5 €. Veliko staršev se je odločilo za uporabo, nekaj pa se s tem ni strinjalo, zato bodo tem otrokom omogočili uporabo obešalnikov in prostora za obutev. V prostor z novimi omaricami so namestili tudi video nadzor.

Ravnateljica tudi v informacijo pove, da je glede na točko 6.1 seje dne, 16. 3. 2011, šola sledila usmeritvi, da naj bi se uporabljali učbeniki le enega založnika in na podlagi tega poskušali staršem omogočiti čim cenejše delovne zvezke, a v nekaterih primerih nima vzvodov, saj učiteljem zakonodaja omogoča popolno avtonomijo pri izbiri učbenikov.

 

K TOČKI 2

Predsednik prebere kratko poročilo s srečanja predstavnikov staršev z Ministrom za Šolstvo in šport z dne, 3. 5. 2011, in omeni najbolj izpostavljene problematike:

 • Učbeniki in delovni zvezki – zakaj jih ne poenotijo
 • Enotne zimske počitnice – naj bi ostalo tako
 • Zakon o OŠ in ZOVFI – verjetno bo ostal le predlog zaradi političnih razmer
 • Bela knjiga – verjetno bo ostal le predlog zaradi političnih razmer

 

K TOČKI 3

Predsednik prebere kratko poročilo z inicialnega sestanka potencialnega Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske in omeni najbolj izpostavljene prednosti vključitve oziroma ustanovitve:

 • Podajanje pobude in predlogov predstavnikov svetov staršev s tega področja
 • izobraževanja in vzgoje na področju osnovnega šolstva,
 • izmenjevanje informacij o načinu organiziranosti oz. delovanju svetov staršev,
 • izmenjevanje informacij o dobrih praksah osnovnih šol,
 • razpravljanje o aktualnih problemih vzgoje in izobraževanja,
 • seznanjanje svetov zavodov in občine ustanoviteljice osnovnih šol ter pristojna

ministrstva s stališči Aktiva o aktualnih problemih vzgoje in izobraževanja,

 • predlogi sprememb sistema vzgoje in izobraževanja,
 • organiziranje sestankov predstavnikov svetov staršev,
 • sodelovanje s sveti staršev drugih osnovnih šol v Sloveniji ali njihovimi združenji,
 • organiziranje posvetovanj, okroglih miz ipd.  

 

K TOČKI 4

Na podlagi vsebinskega poročila točke 3 so starši podprli predlog pridružitve oz. soustanovitve Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske.

 SKLEP 4.1: Svet staršev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice podpira pridružitev oziroma soustanovitev Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske.

Volitve niso bile izpeljane, zaradi nizke udeležbe članov sveta staršev predstavnikov prve triade. Predlog je bil, da se volitve izvedejo na prvi seji Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012, do takrat pa predsednik Aljoša Krupenko legitimno zastopa Svet staršev OŠ Tone Čufar ob ustanovitvi Aktiva.

 

K TOČKI 5

Ravnateljica seznani navzoče s problematiko in sicer:

 • Nasilje med učenci je prisotno, a posploševanje in napihovanje škodi šoli na več nivojih.
 • Opiše primer dveh otrok iz 2. razreda in način odziva staršev po treh tednih od dogodka.
 • Navede, da je že kar nekaj primerov nasilja v 4. razredu.
 • Da je premalo oziroma sodelovanja starši–šola sploh ni, zaradi nezainteresiranosti staršev, kar pomeni, da se težko karkoli naredi oziroma izboljša.
 • Da je skupaj 6-7 posameznikov iz 7. a, 8. c, 8. b in 9. a razreda, ki delajo veliko težav.
 • Da starši in njihovi otroci uveljavljajo vedno več pravic, kar sicer ni narobe, a dolžnosti ne pozna nihče.
 • Angleščina – težave so še vedno, a je viden napredek, poleg tega otroci namerno izvajajo provokacije učiteljici, kar ni dobro in ne pelje v razrešitev situacije.
 • Pri učencu iz 4. razreda ugotovljeno uživanje nedovoljenih substanc, kar je zastrašujoče oziroma alarmantno za družbo.

 

K TOČKI 6

Ravnateljica seznani navzoče z načrtovanjem dela v šolskem letu 2011/2012:

 • Veliko je odobrene dodatne strokovne pomoči – DSP.
 • V prvem razredu naj bi bilo 78 otrok, kar pomeni 3 oddelke po 26, a je vseeno podana vloga za četrti oddelek zaradi otrok s posebnimi potrebami,… .
 • Aktivi MA, ANG in SLO delujejo odlično in ugotavljajo, da je nivojski pouk na način, kakršen se izvaja, dobro sprejet, zato ga ne bodo spreminjali, saj jim omogoča manjše skupine učencev.
 • Podan je predlog, da se točke pri NPZ upoštevajo za nadaljevanje šolanja, da se vrne NPZ v tretji razred in se začne izvajati v 8. Namesto v 9. razredu.

 

K TOČKI 7

 • Starši opozorijo na napako v učbeniku Zgodovine za 9. razred glede datuma oziroma letnice objave samostojnosti in enotnosti.
 • Starši predlagajo, da šola oziroma učitelji dajo več poudarka na razlagi posameznih praznikov v R Sloveniji in da se krepi t.i. domovinska vzgoja, saj učenci sploh ne vedo kaj, kdaj in zakaj praznujemo.
 • Ravnateljica razloži, da bodo učenci pri izbirnem predmetu Nemščina v 7. razredu razdeljeni v dve skupini in sicer na tisto, ki že imajo osvojene temelje iz preteklih let in na tisto, ki se bodo z jezikom srečali prvič.
 • Staršem in ravnateljici se postavlja pomembno vprašanje, na katerega pa ni bilo odgovora: Kako spodbuditi starše, da ohranjajo stik s šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki).
 • Pobuda staršev je, da se v mesecu septembru Svet staršev skliče pred roditeljskimi sestanki.
 • Ravnateljica našteje uspehe učencev v letošnjem letu, ki jih ni malo in so na vseh področjih.

Seja je bila končana ob 20 uri.

                                                                                                                 Predsednik Sveta staršev

                                                                                                                 Aljoša Krupenko

Zapisal: Aljoša Krupenko

Dodaj odgovor