Obvestila za starše (6.-9. razred)

 

6. razred

Učenci imajo uro slovenščine petkrat tedensko. Za predmet potrebujejo sledeče:

            – črtani zvezek A4 format  (na eni strani za jezikovne vaje in na drugi za spisje),

            – 100-listni zvezek A5 format  (za literarne zapise; ta zvezek imajo do konca devetletke),

            – mapa  (z rinki; vanjo bodo vlagali slovnična pravila in razlago – imajo do konca devetletke),

            – delovni zvezek Gradim slovenski jezik 6 ter berilo Branje za sanje.

Učenci ne prinašajo vsega naštetega k vsem uram, ampak po dogovoru (slovnico: veliki zvezek, mapo, DZ; književnost: veliki in mali zvezek – berila imamo v šoli, zato jih ni potrebno nositi). V razredu imajo na razpolago tudi prostor v omari, kamor lahko odložijo mape, DZ …

Učenci preberejo 4 knjige domačega branja, to je obvezno za vse učence (dve knjigi dobijo v šoli, dve si izberejo sami). Vse vsebine bomo preverjale. Vsebino ene knjige bomo tudi pisno preverile in ocenile.

Seznam knjig za FBZ je že zapisan v zvezku za spisje – poznavanje vsebine bomo preverjale na urah, namenjenih Finžgarjevi bralni znački.

Pisno preverjanje znanja z ocenjevanjem – poleg slovnice bomo pisno preverjale in ocenile tudi obnovo, doživljajski in domišljijski spis (vse bomo najprej preverile) ter domače branje.

Ustno preverjanje znanja z ocenjevanjem – govorni nastop iz umetnostnega besedila in govorni nastop iz neumetnostnega besedila, seveda pa bomo tudi spraševale (učenci bodo seznanjeni z datumi).

Pri vseh preverjanjih znanja z ocenjevanjem velja naslednja lestvica ocen: do 47 % nezadostno (1), od 47 % zadostno (2), od 65 % dobro (3), od 80 % prav dobro (4) in od 90 % odlično (5).

Učenci v 6. razredu usvojijo naslednje izobraževalne cilje:

 

neumetnostno besedilo (slovnica)

umetnostno besedilo (književnost)

Poznajo naslednje jezikovne pojme:

– prijavnica, naročilnica,

– sopomenka, protipomenka, nadpomenka, podpomenka,

– besedna družina, koren,

– sklon,

– osebni zaimek,

– oseba: prva, druga, tretja,

– glagol,

– časovna oblika: sedanjik, preteklik, prihodnjik,

– prislov: krajevni, časovni, načinovni,

– odvisni govor, premi govor, spremni stavek, dobesedni

   navedek, narekovaj,

– oklepaj,

– krajšava.

V besedilih prepoznajo navedene pojme in jih poimenujejo z ustreznimi jezikoslovnimi izrazi. Uvrstijo besede med:

– osebne zaimke, glagole, prislove – in utemeljijo svojo odločitev.

Učenci v konkretnem primeru utemeljijo zapis premega govora.

Poznajo T. Pavčka in H. C. Andersena.

Razumejo in pravilno uporabljajo naslednje strokovne izraze:

– poosebitev,

– okrasni pridevek,

– primera,

– stalna besedna zveza,

– igralec, vloga,

– umetniško besedilo, trivialno besedilo,

– kriminalka,

– pustolovska zgodba,

– strip,

– mladinska povest, mladinski roman,

– trivialna mladinska povest, trivialni

  mladinski roman,

– film, filmska kriminalka, pustolovski film.

 

Učenci dokaj redno dobivajo tudi domače naloge (krajše). Prosimo, da jih vzpodbujate, da jih bodo redno pisali.

Če imate morebiti še kakšno vprašanje, vam bomo nanj z veseljem odgovorile na govorilnih urah, do takrat pa vas, v upanju dobrega sodelovanja, lepo pozdravljamo.

 

 

7. razred

Učenci imajo uro slovenščine štirikrat tedensko. Za predmet potrebujejo sledeče:

            – črtani zvezek A4 format  (na eni strani za jezikovne vaje in na drugi za spisje),

            – 100-listni zvezek A5 format  (za literarne zapise; imajo od 6. – 9. razreda),

            – mapa  (z rinki; vanjo bodo vlagali slovnična pravila in razlago – imajo do konca devetletke),

            – učbenik Slovenščina za vsakdan 7 ter berilo Novi svet iz besed 7.

Učenci ne prinašajo vsega naštetega k vsem uram, ampak po dogovoru (slovnico: veliki zvezek, mapo, učbenik; književnost: veliki, mali zvezek in berilo). V razredu imajo na razpolago tudi prostor v omari, kamor lahko odložijo mape, berila, učbenike …

Učenci preberejo 4 knjige domačega branja, to je obvezno za vse učence (dve knjigi dobijo v šoli, dve si izberejo sami). Vse vsebine bomo preverjale.

Seznam knjig za FBZ je že zapisan v zvezku za spisje – poznavanje vsebine bomo preverjale na urah, namenjenih Finžgarjevi bralni znački – knjige morajo biti prebrane do začetka februarja.

Pisno preverjanje znanja z ocenjevanjem – na tak način preverjamo slovnico.

Ustno preverjanje znanja z ocenjevanjem – učenci pripravijo  govorni nastop iz umetnostnega (bajka, basen) in neumetnostnega besedila (opis kraja), seveda pa bomo tudi spraševale (učenci so seznanjeni z datumi); tudi deklamacijo pesmi.

Pri vseh preverjanjih znanja z ocenjevanjem velja naslednja lestvica ocen: do 47% nezadostno (1), od 47% zadostno (2), od 65% dobro (3), od 80% prav dobro (4) in od 90% odlično (5).

Pričakovani rezultati ob koncu 7. razreda:

 

neumetnostno besedilo (slovnica)

umetnostno besedilo (književnost)

Učenci spoznajo naslednje jezikovne pojme in izraze:

– stalna besedna zveza,

– zaznamovana in nezaznamovana beseda,

– sklanjanje samostalnikov moškega, ženskega in

   srednjega spola,

– kazalni, vprašalni in oziralni zaimek,

– svojilni zaimek,

– glavni in vrstilni števnik,

– povedni, velelni in pogojni naklon,

– predlog,

– stavek, enostavčna, dvostavčna poved,

– stavčni členi: osebek, povedek, predmet, prislovno

  določilo,

– dvopičje.

Besede znajo vanje uvrstiti in utemeljiti odločitev.

Poznajo pismo, vabilo, opis države, opis življenja osebe, predstavitev kraja, pripoved o poteku dogodkov, pripoved o doživetjih, javna obvestila, osebni/telefonski/ raziskovalni/prepričevalni/pogajalni pogovor.

1. Učenci/učenke poznajo in uporabljajo naslednje strokovne izraze ter jih znajo opisati:

– komična perspektiva,

– ljubezenska tema(tika),

– vsevedni pripovedovalec,

– lirska in epska pesem,

– ritem,

– onomatopoija/podobnoglasje,

– nagovor/ogovor,

– pretiravanje,

– inverzija,

– basen,

– pripovedka,

– bajka.

2. Učenec pozna književnike in njihova dela:

F. Levstik, J. Jurčič,  T. Pavček, Homer.

 

Učenci dokaj redno dobivajo tudi domače naloge (krajše). Prosimo, da jih vzpodbujate, da jih bodo redno pisali.

Če imate morebiti še kakšno vprašanje, vam bomo nanj z veseljem odgovorili, ko se vidimo, do takrat pa vas, v upanju dobrega sodelovanja, lepo pozdravljamo.

 

8. razred

Učenci imajo štiri ure tedensko. Za predmet potrebujejo sledeče:

            – črtani zvezek A4 format  (na eni strani za jezikovne vaje in na drugi za spisje),

            – 100-listni zvezek A5 format  (za literarne zapise; imajo od 6. – 9. razreda),

            – mapa  (z rinki – že od 6. r.; vanjo bodo vlagali slovnična pravila in razlago – imajo do konca devetletke),

            – delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8 ter berilo Novi sveti iz besed 8.

Učenci ne prinašajo vsega naštetega k vsem uram, ampak po dogovoru (slovnico: veliki zvezek, mapo, DZ; književnost: veliki in mali zvezek – berila imamo v šoli, zato jih ni potrebno nositi). V razredu imajo na razpolago tudi prostor v omari, kamor lahko odložijo mape, DZ …

Učenci preberejo 4 knjige za domače branje (dve knjigi dobijo v šoli, ostale po lastnem izboru). Vse vsebine bomo preverjale. Vsebino ene knjige bomo tudi pisno preverile in ocenile.

Seznam knjig za FBZ je že zapisan v zvezku za spisje – poznavanje vsebine bomo preverjale na urah, namenjenih Finžgarjevi bralni znački.

Pisno preverjanje znanja z ocenjevanjem – na tak način preverjamo predvsem slovnico, v 8. razredu pa tudi poznavanje Prešerna in romantike.

Ustno preverjanje znanja z ocenjevanjem – učenci bodo pripravili  govorni nastop iz umetnostnega (Prešeren – pesmi) in neumetnostnega besedila (razlaga nastanka pojava), seveda pa bomo tudi spraševale (učenci so seznanjeni z datumi); tudi deklamacijo Povodnega moža.

Pri vseh preverjanjih znanja z ocenjevanjem velja naslednja lestvica ocen: do 47 % nezadostno (1), od 47 % zadostno (2), od 65 % dobro (3), od 80 % prav dobro (4) in od 90 % odlično (5).

Učenci v 8. razredu usvojijo naslednje izobraževalne cilje:

 

neumetnostno besedilo (slovnica)

umetnostno besedilo (književnost)

Učenc pozna, razume, opiše in uporablja naslednje jezikoslovne izraze:

– sleng,

– slogovno zaznamovana beseda, slogovno nezaznamovana beseda,

– domača beseda, prevzeta beseda,

– glagolski vid, dovršnik, nedovršnik,

– veznik, nepravi veznik (vezniška beseda),

– enostavčna poved, dvostavčna/zložena poved,

– prilastek,

– podredno zložena poved,

– glavni stavek, odvisni stavek/odvisnik (osebkov, predmetni, časovni, krajevni, načinovni, vzročni, namerni, pogojni, dopustni, prilastkov),

– umetnostno, neumetnostno besedilo,

– subjektivno, objektivno besedilo,

– neuradna in uradna zahvala, opravičilo,

– opis naprave/postopka, razlaga nastanka naravnega pojava, nasvet strokovnjaka, besedilo ekonomske propagande, poštni obrazci.

 

 

 

Učenec pozna in uporablja naslednje strokovno izrazje:

Pesništvo:

– kitica: štirivrstičnica, trivrstičnica,

– rima (vrste),

– refren,

– ep (pesnitev), balada, romanca, sonet,

– primera, stalni okrasni pridevek, metafora, stopnjevanje,

– ljubezenska pesem, socialna pesem.

Proza:

– socialna tema(tika),

– roman.

Dramatika:

– komedija,

– dialog/dvogovor.

2. Učenec pozna književnike in njihova dela:

Linhart, Vodnik, Prešeren, Kersnik, Tavčar, Aškerc, Menart, Grafenauer, Tolstoj, Swindells, Schuster

 

Učenci dokaj redno dobivajo tudi domače naloge (krajše). Prosimo, da jih vzpodbujate, da jih bodo redno pisali.

Če imate morebiti še kakšno vprašanje, vam bomo nanj z veseljem odgovorile, ko se vidimo, do takrat pa vas, v upanju dobrega sodelovanja, lepo pozdravljamo.

 

9. razred

Učenci imajo slovenščino štiri ure tedensko. Za predmet potrebujejo sledeče:

            – črtani zvezek A4 format  (na eni strani za jezikovne vaje in na drugi za spisje),

            – 100-listni zvezek A5 format  (za literarne zapise; imajo od 6. do 9. razreda),

            – mapa  (z rinki; vanjo bodo vlagali slovnična pravila in razlago – imajo do konca devetletke),

            – delovni zvezek Slovenščina za vsakdan 9 ter berilo Z roko v roki.

Učenci ne prinašajo vsega naštetega k vsem uram, ampak po dogovoru (slovnico: veliki zvezek, mapo, DZ; književnost: veliki in mali zvezek – berila imamo v šoli, zato jih ni potrebno nositi). V razredu imajo na razpolago tudi prostor v omari, kamor lahko odložijo mape, DZ …

Učenci preberejo 3, 5 ali 7 knjig domačega branja, to je obvezno za vse učence (dve knjigi dobijo v šoli, ostale po lastnem izboru). Vse vsebine bomo preverjale Vsebino ene knjige bomo tudi pisno preverile in ocenile.

Seznam knjig za FBZ je že zapisan v zvezku za spisje – poznavanje vsebine bomo preverjale na urah, namenjenih Finžgarjevi bralni znački.

Pisno preverjanje znanja z ocenjevanjem – na tak način preverjamo predvsem slovnico; proti koncu šolskega leta bodo pisali tudi pregledni test iz slovnice in književnosti; pisali pa bodo tudi potopis.

Ustno preverjanje znanja z ocenjevanjem – učenci bodo opravili dva govorna nastopa: iz umetnostnega (referat – natančna navodila so v zvezku za spisje; učenci pokažejo pisno predlogo lahko že prej, da jo pregledamo, na dan govornega nastopa pa jo morajo oddati) in neumetnostnega besedila (ocena filma ali gledališke predstave); seveda pa bomo tudi spraševale; tudi deklamacija Glose.

Pri vseh preverjanjih znanja z ocenjevanjem velja naslednja lestvica ocen: do 47 % nezadostno (1), od 47 % zadostno (2), od 65 % dobro (3), od 80 % prav dobro (4) in od 90 % odlično (5).

Učenci v 9. razredu usvojijo naslednje izobraževalne cilje:

 

neumetnostno besedilo (slovnica)

umetnostno besedilo (književnost)

Učenci spoznajo naslednje jezikovne pojme in izraze:

– praktičnosporazumevalno, strokovno in publicistično

  besedilo,

– medmet,

– priredna in podredna poved,

socialna in funkcijska zvrst,

– strokovna beseda,

– tvorjenka, netvorjenka,

– členek,

večstavčna poved, 

– posledično, pojasnjevalno, sklepalno, vezalno, protivno

  in ločno priredje,

polstavek, pastavek,

– pristavek,

– zvočnik in nezvočnik,

– trpnik, tvornik,

– krajšava, simbol, kratica, okrajšava,

– pomišljaj, vezaj.

Besedilo uvrstijo k medmetom, členkom in utemeljijo svojo odločitev.

V dvostavčnih povedih določijo S-zgradbo in vrsto priredja.

Poznajo glasove slovenskega knjižnega jezika.

1. Učenec pozna in uporablja naslednje strokovno izrazje:

Pesništvo:

stalne pesniške oblike: glosa, gazela,

ritem,

– stopica: jamb, trohej, amfibrah,

– prosti verz, kitica,

– metafora, nastanek metafore, simbol,

– razpoloženjska pesem, miselna pesem.

Proza:

zunanja zgradba,

– notranja zgradba: motivacija (psihološka, sociološka), književna oseba, književni čas, književni prostor, dogajanje (zgodba, analitična in sintetična zgradba),

novela, črtica.

Literernozgodovinska obdobja in smeri: pismenstvo, protestantizem, razsvetljenstvo, romantika, realizem, moderna. 

2. Učenec pozna književnike in njihova dela:

Trubar, Cankar, Murn, Kette, Župančič, Kosovel, Kovačič, Kovič, Strniša, Makarovič, B. A. Novak, Shakespeare.

 

            *odebeljeno – nižja raven, navadno – temeljna raven, ležeče – višja raven

 

Učenci dokaj redno dobivajo tudi domače naloge (krajše). Prosimo, da jih vzpodbujate, da jih bodo redno pisali.

Če imate morebiti še kakšno vprašanje, vam bomo nanj z veseljem odgovorile, ko se vidimo, do takrat pa vas, v upanju dobrega sodelovanja, lepo pozdravljamo.

 

 

Jesenice, september 2012            Aktiv učiteljic slovenščine

 

 

 

Dodaj odgovor